Mưu sinh trên phá Tam Giang
File
File

Bài: Phạm Minh

Đồ họa: Hà Nguyên